Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket. A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok útján történik.

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a Magyar Kórházszövetség. (1113 Budapest, Ibrahim utca 19.), mint adatkezelő és adatfeldolgozó kezeli.

A személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítjuk.

Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez. Az Ön által megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig illetve azon időtartamig kezeljük, amíg az megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Személyes adatai kezeléséről Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak javítását, illetve azok indoklás nélküli törlését. Amennyiben mégis vissza szeretné vonni az adatkezelési nyilatkozatát, azt az mkszkogresszus.hu oldalon feltüntetett elérhetőségeken megteheti.

Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A webhely az Ön által megadott adatok mellett automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) adatokat gyűjthet.

A „cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, amikor meglátogatja a webhelyet, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

A weboldalon használt kereső- és Flash cookie-k segítenek beazonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik, növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső, sem a cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

Jogorvoslati lehetőségek

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Adatkezelő és a Weboldal azonosítása

Tájékoztatjuk, hogy jelen Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Magyar Kórházszövetség

 • Székhely: 1113 Budapest, Ibrahim utca 19. 
 • Webhely: https://korhazszovetseg.hu
 • E-mail: mksz@korhazszovetseg.hu

a továbbiakban: Adatkezelő.

Jelen webhely: https://korhazszovetseg.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

A magyar jog kikötése, a jelen Tájékoztató hatálya, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Weboldalt üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó.

Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő r-digital.hu weboldal – Adatkezelési tájékoztató v1 – Oldal 1 / 13 védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ekertv.”);

Az adatkezelő által végzett adatkezelések

A honlapon történő elektronikus Kapcsolat-felvételi űrlappal összefüggő adatkezelés. 

 1. ​​​Az adatkezelés célja: A Kórházszövetséggel történő kapcsolatfelvétel bármilyen témában.
 2. Kezelt adatok köre​:​ E-mail cím, Név
 3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. 3.3.4 Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, az adatbázisból történő törlés kéréséig.

A honlapon történő EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÓRHÁZ DÍJ elektronikus pályázati regisztrációval kapcsolatos adatkezelés 

 1. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Az adatkezelés célja: Az Egészségfejlesztő Kórház Díj pályázati folyamat lebonyolításához kapcsolódó informatikai rendszer és felület biztosítása
 2. Kezelt adatok köre​:​ Pályázó Kórház neve, Kórház honlapja, Főigazgató/Intézményvezető neve, Telefonszám, E-mail cím, ​​​​​​​Tulajdonviszony, Típus, Alkalmazottak száma, Kórházban működő osztályok száma, Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó beosztása, Kapcsolattartó e-mail címe, Kapcsolattartó telefonszáma
 3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, az adatbázisból történő törlés kéréséig.

A honlapok látogatottságának mérésével összefüggő adatkezelés Google Analytics segítségével kapcsolatos adatkezelés 

 1. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google Analytics rendszere ezeket az információkat arra használja, hogy azokat kiértékelve a weboldal üzemeltetőjének a honlap látogatottságával, használatával összefüggő jelentéseket készítsen, segítve ezzel a weboldal fejlesztését, és a felhasználói élmény fokozását. A cookie-k tárolását a látogató a böngészőjének megfelelő beállításával megtilthatja, illetve a saját számítógépéről törölni tudja, illetve telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetők el.
 2. Érintettek kör​:​ A weblap valamennyi látogatója. Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.
 3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek [a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
 4. Kezelt adatok köre: A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el valamennyi látogató számítógépén, informatikai eszközén, és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, használatát. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a weboldalon eltöltött időt hossza. Az adatkezelő igénybe veszi az IP cím elmaszkolása funkciót, mely segítségével nem a teljes IP cím, csak annak egy része (vége) kerül begyűjtésre. 
  Minden látogatóhoz egy anonim azonosító kerül hozzárendelésre, mely alapján a felhasználói munkamenet tanulmányozható, a hozzá kapcsolódó felhasználói változásról bekövetkező események statisztikai alapadatként gyűjthetők. A felhasználó részéről a törlés és hordozás joga érvényesíthető (felhasználói kérésre törölhető és listázható). A felhasználónak ehhez meg kell adnia a saját böngészőjében, süti által letárolt felhasználói azonosítót a tájékoztatóban megjelölt csatornán
 5. Az adatkezelés időtartama: Az adatok 26 havonta törlődnek, felhasználói kérésre törölhetők és rendelkezésre bocsáthatók.